September i sikte

Trångsviksbolaget har under sommaren haft bolagsstämma och därmed har vi lagt verksamhetsåret 2011 bakom oss. Jag vill gärna nämna något om det som varit.

Liksom tidigare år har verksamheten varit inriktad på att tillföra kunskap och kapital till företag i olika tillväxtskeden. Vår ambition är att bolaget, ensamt, i vårt nätverk eller genom de projekt vi driver, skall verka för lokal och regional tillväxt. Utifrån det har vi aktivt verkat för att finna finansieringslösningar till flera lokala företagare. För att underlätta för företag att starta och driva verksamhet äger Trångsviksbolaget fem fastigheter för uthyrning.

Tillväxtkassan i Trångsviken AB, som vi tog initiativ till 2010, har utvecklats bra och antalet investerare har utökats till tio. Tillväxtkassan ska på kommersiella grunder investera tidigt i bolag som bedöms ha en god tillväxtpotential och som befinner sig i ett utvecklingsskede, samt tillföra kunskap och kapital för att ta bolaget till dess nästa fas. Vi investerar maximalt 500 000 kr och det sker genom direkt ägande av aktier eller genom konvertibla lån.

Finanscentrum Trångsviken har i och med Tillväxtkassans bildande blivit ett ännu tydligare finansiellt kluster. De andra aktörerna är Ekonord Invest AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB samt Soft Financing AB.

Under 2011 slutfördes två projekt:

1. Finanscentrum Trångsviken
Projektet har genomförts inom beviljad ram samt uppnått och övergått målen med god kvalitet. Syftet att bidra till etableringen av riskkapitalstrukturer i regionen nåddes tidigt i projektet. Mittkapital med 200 miljoner i kapital har etablerat sig med säte i Trångsviken. Ekonord etablerade sig med säte i Trångsviken för något år sedan i linje med visionen om ett finansiellt resurscentrum i Trångsviken. Soft Financing AB är ett viktigt komplement till riskkapitalet med spetskompetens kring regionala, nationella och europeiska stödmedel för näringslivets tillväxt.

2. Steget till Eget
Syftet med projektet att skapa lösningar för företagare som vill växa, växla eller starta har utvecklats väl. Projektet har genomförts inom beviljad ram och uppnått de flesta målen med god kvalitet. Den utvecklade Växla-modellen har visat sig mycket verksam. Projektansökan innehöll idéer och planer som delvis visade sig vara omoderna under projektperioden. Adekvata justeringar har gjorts, tack vare följdeforskningen och övrigt konsultstöd som nyttjats i projektet. Kontakten med företagare eller potentiella företagare har varit central i utvecklingen av projektet.

När projekten avslutades kom också den administrativa personalen att avsluta sina anställningar. Kontoret var därmed obemannat och viss verksamhet gick på sparlåga. Det orsakade en del administrativa problem. Kring semestertid ledde detta bland annat till att Trångsviksbolaget gjorde skattebetalning för sent. Detta åtgärdades skyndsamt och nya ekonomiska rutiner lades upp.

Trångsviksbolaget äger fem fastigheter i Trångsviken. Det finns outhyrda lokaler som påverkar resultatet för 2011. Fastighetsmarknaden förändrades radikalt efter Östersunds garnisons nedläggning vilket medfört ett betydligt större utbud av lokaler. Detta och det faktum att några av våra hyresgäster tidigare har gått i konkurs, samt att en av våra större hyresgäster, Trångsvikens Chark, haft hyresskulder, har vållat ekonomiska problem.

Glädjande nyheter

Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt med Trångsvikens Chark och har tillsammans med andra trångsviksföretagare och företag hjälpt till att stötta Trångsvikens Chark för att trygga verksamheten och skapa möjlighet för bolaget att göra en strukturaffär. Med facit i handen kan vi konstatera att det var ett relevant agerande.

Nu kan vi glädja oss åt samgåendet mellan Ramsele Chark och Trångsvikens Chark. Samgåendet innebär att Ramsele Charks produktion flyttar till Trångsviken och de fina produktionslokaler som Trångsviksbolaget byggde 2005 kommer att utnyttjas i betydligt större omfattning än i dag. Ramsele Chark räknar med att det behövs fler anställda i produktionen. I och med att affären genomförs kommer Trångsvikens Chark kunna reglera sina hyresskulder till Trångsviksbolaget.

Nu i september kommer arbetet med nya bostäder i Trångsviken att ta mer konkret form. Trångsviksbolaget startar ett boendeprojekt under Gösta Håkanssons ledning. Syftet är att skapa nybyggnation i Trångsviken och omkringliggande byar.

Carina Asplund fortsätter som industridoktorand vid Mittuniversitetet i Östersund, anställd av Trångsviksbolaget.

En annan satsning som vi vill lyfta är en “företagsinvesterarskola” som vi räknar med att starta i Trångsviken i oktober. Syftet är att underlättar för fler och växande företag, där vi delar med oss av erfarenhet och kunskap från Finanscentrum Trångsviken.

Per Åsling, styrelseordförande