Kallelse till årsstämma och andra kontrollstämma

Aktieägarna i Trångsviksbolaget AB, org nr 556584-9220, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma årsstämma som också är en så kallad andra kontrollstämma.

Måndag den 25 mars 2013 kl 19.30 i Trångsvikens Bygdegård, Trångsviken

Rätt att delta i bolagsstämma har enligt ABL 7 kap. § 2 den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

Ärenden som skall behandlas på stämman och förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
– fastställande av resultaträkning och balansräkning.
– om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
– om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
9. Fastställande av revisors- och styrelsearvoden.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut om nedsättning av aktiekapital och ändring av bolagsordning

12. Fortsatt behandling av beslut om ändring av bolagsordning och nedsättning av aktiekapital.
– Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 500 000 kr och högst
2 000 000 kr.
– Bolagets aktiekapital minskas för täckning av förlust. Minskningen genomförs utan
indragning av aktier. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Kontrollstämma två

13. Framläggande av andra kontrollbalansräkning och revisorsyttrande över denna.

Avslutning

14. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen